Rekrutacja 2017/2018

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GIŻYCKU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  W GIŻYCKU  PROWADZI NABÓR WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO KLASY :

1) CZWARTEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ

2) CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU PIKA NOŻNA CHŁOPCY I PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

3) UCZNIOWIE KLASY IV MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBORU DODATKOWYCH ZAJĘĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH LUB JĘZYKOWYCH, REALIZOWANYCH OD WRZEŚNIA 2017R. W FORMIE ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH LUB POZALEKCYJNYCH.

4) SIÓDMEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ

5) UCZNIOWIE KLASY VII MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYBORU DODATKOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH LUB POŻARNICZO- RATOWNICZYCH, REALIZOWANYCH OD WRZEŚNIA 2017R. W FORMIE ZAJĘĆ  OBOWIĄZKOWYCH LUB POZALEKCYJNYCH.

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Wnioski o przyjęcie do szkoły można pobrać w   sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (zakładka REKRUTACJA).

2) Kandydaci do klasy IV sportowej muszą dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły.

3) Kandydaci do klasy sportowej muszą przejść test sprawnościowy odpowiedni dla danej dyscypliny.

4) Termin testu sprawnościowego- piłka nożna chłopców: 10.04.2017r. godz. 1630; piłka siatkowa dziewcząt 11.04.2017r. godz. 1630 - Gimnazjum nr 2 w Giżycku, ul. Warszawska 39

5) Kandydaci zainteresowani dodatkowymi zajęciami w klasie VII pożarniczo- ratownicze, dostarczają wraz z wnioskiem do szkoły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do uczęszczania na zajęcia w celu zdobycia patentu młodszego ratownika.

Wnioski o przyjęcie do klasy IV lub VII wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć najpóźniej           do 07.04.2017r. w sekretariacie szkoły: 11- 500 Giżycko, ul. Warszawska 39 pok. nr 8.

Informacje o rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2
im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku na rok szkolny 2017/2018

 1. Szkoła prowadzi nabór uczniów do klasy I na rok szkolny 2017/2018.
 2. Liczba oddziałów – 2
 3. Maksymalna liczba uczniów w oddziale - 25.

KANDYDACI ZAMIESZKALI W OBWODZIE SZKOŁY

 1. Kandydaci przyjmowani są do pierwszej klasy szkoły podstawowej z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie  wg ustalonego wzoru składają rodzice (opiekunowie) kandydata w sekretariacie szkoły.

KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM SZKOŁY

 1. Kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice (opiekunowie) kandydata składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie wg ustalonego wzoru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych  pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie składają pisemne oświadczenie woli, potwierdzające przyjecie do szkoły.
 4. Szczegółowe informacje o kryteriach przyjęcia:
 • postępowanie rekrutacyjne prowadzi się w przypadku wolnych miejsc w oddziałach klas pierwszych,
 • w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna prowadzi prace w oparciu o przepisy wynikające z ustawy prawo oświatowe:
 • prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego.
 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej lub informacji o liczbie wolnych miejsc.
 • sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego,
 • rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do klasy pierwszej mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy  

  kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy  

  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  

  rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych                  i nieprzyjęty   do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc na tablicy ogłoszeń                        w terminach  określonych  w harmonogramie.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ- załączniki do pobrania

 1. Uchwała nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 2. Uchwała nr XXXIII/21/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych  w postępowaniu  rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18 do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko 
 3. Zarządzenie nr 369/2017 Burmistrza Giżycka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko 
 4. Zarządzenie nr 372/2017 Burmistrza Giżycka z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia terminu składania wnisków o przyjęcie do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr2 w Giżycku. 
 5. Wzór zgłoszenia kandydata  zamieszkałego w obwodzie Szkoły  Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klas  I, IV i  VII
 6. Wzór wniosku o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do I klasy
 7. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów kandydata o spełnieniu przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 5 dokumentów 
 8. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej
 9. Zgłoszenie do świetlicy szkolnej.

                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

                                                                                              im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

                                                                                              Jan Kulas